31 May
مقدار متوسط ​​مس در سنگ های مختلف

ارسال شده توسط مدیر

مینرالوگرافی و مطالعه میکروپروب کانی های سولفیدی . - ResearchGateمعدن مس چهل کوره یک معدن باس تانی در منطقه کوه لونکا اس ت که در 120 کیلومتری شمال غرب زاهدان . مقدار میانگین Se در پیریت 0/01 درصد، در اس فالریت 0/018 درصد، در کالکوپیریت. 0/028 درصد، .. ایکس بر روی پودرهای تهیه ش ده از سنگ یا کانی های مختلف .. اس تفاده از روغن، انعکاس هاي دروني متعدد و س ختي متوسط.مقدار متوسط ​​مس در سنگ های مختلف,Farsi.Ru - معلومات مختصر در باره معدن مس عینکاین معدن به اساس شواهد موجود باستانشناسی از قبیل خت سنگهای معدنی ذوب شده ، اونگ . مقدار متوسط مس در سنگ های اکساید شده به 2.1 فیصد می رسد و بصورت کل از 0.17 . که از انها محلول های هایدر ترمالی خارج میگردند و منرال های مختلف را تشکیل میدهند.تعیین منشأ سنگ درونگیر ذخایر مس با میزبان . - فصلنامه علوم زمینتخریبی ماسه سنگ های درونگیر ذخایر مس با میزبان رسوبی از بلورهای زیرکن استفاده شد. بلورهای . رخنمون دارند. در شکل 2- ب نیز دامنه سنی واحد های مختلف زمین شناسی بر .. سنگ، متوسط اندازه دانه های آواری، نوع سیمان، تعیین درجه بلوغ بافتی، تعیین .. طبس- راور دارای بیشترین مقدار محتوای فلدسپار هستند و هر چه به سمت شمال.

نقل قول

نظرات درمقدار متوسط ​​مس در سنگ های مختلف

های حاصل از آن در تأثیر نوع سنگ آذرین بر میزان غلظت . - مهندسی زراعی

ایران در منطقه مورد مطالعه از لحاظ عنار مس آلودگی وجود نتدارد. ؛. ولتی بتر . عناصر سنگین در مواد مادری مختلف و خاک. های ... بیان داشت مقدار متوسط روی در سنگ. های.

ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻤﻴﺎﻳﻲ اﻓﻴﻮﻟﻴﺖ ﻴ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ و ا

ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﭘﻴﺮوﻛﺴﻨﻴﺖ، ﮔـﺎﺑﺮو. ﻫـﺎ و ﺗـﻮاﻟﻲ آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﻲ . ﻫـﺎ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ. دﻫﺪ . ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ از ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ. –. ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻳﺎس ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺎ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ زﻳﺮﻳﻦ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي. ﻫﺎرزﺑﻮرﮔﻴﺘﻲ و دوﻧﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷـﺪﻳﺪ ﺳـﺮﭘﺎﻧﺘﻴﻨﻴﺘﻲ . ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﮔﺎﺑﺮوﻳﻲ، دﻳﻮرﻳﺘﻲ و ﮔﺮاﻧﻴﺘﻲ اﺳﺖ. ].3[. اﮔﺮ. ﭼﻪ. از. ﻧﻈﺮ. ﺗﻮاﻟﻲ. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻓﻴﻮﻟﻴﺖ. در اﻳﻦ ... ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺲ در ﺳﻨﮓ ﻫﺎي اﻟﺘﺮاﻣﺎﻓﻴﻚ ppm.

مقدار متوسط ​​مس در سنگ های مختلف,

رودﮔﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﯿﺘﻮﺋﯿﺪي و آﻟﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - دانشگاه فردوسی مشهد

ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ﮔﺮاﻧﯿﺖ، ﮐﻮارﺗﺰ. ﺳﯿﻨﯿﺖ، . ﯿﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺳﺮﺳﯿﺘﮏ، ﮐﻠﺮﯾﺘﯽ . ﻫﺎي آﻫﻦ. ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در زون ﭘﺮوﭘﻠﺘﯿﮏ،. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ در ﺳﻄﺢ .. ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه از ﮐﺎﻧﯽ. ﻫﺎي. ﺛﺎﻧﻮي ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﺮﯾﺖ، ﺳﺮﺳﯿﺖ، اﭘﯿﺪوت، اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﻦ و ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ اﺷﺎره. ﮐﺮد. . ﺿﻌﯿﻒ: اﯾﻦ دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي.

SID | معرفي كانسار مس شيخ عالي بعنوان كانسار سولفيد توده اي نوع .

دگرساني از نوع كلريتي و پروپيليتي در سنگهاي بازالتي در برگيرنده كانسار . مقدار متوسط و حداكثر مس در ماده معدني توده اي شكل بترتيب 5/2 و 8/4 درصد است. . مطالعات ژئوشيميائي ارتباط بسيار خوبي را بين مس و روي در بخش هاي مختلف افق كانه.

مقدار متوسط ​​مس در سنگ های مختلف,

های حاصل از آن در تأثیر نوع سنگ آذرین بر میزان غلظت . - مهندسی زراعی

ایران در منطقه مورد مطالعه از لحاظ عنار مس آلودگی وجود نتدارد. ؛. ولتی بتر . عناصر سنگین در مواد مادری مختلف و خاک. های ... بیان داشت مقدار متوسط روی در سنگ. های.

ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻤﻴﺎﻳﻲ اﻓﻴﻮﻟﻴﺖ ﻴ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﻲ و ا

ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﭘﻴﺮوﻛﺴﻨﻴﺖ، ﮔـﺎﺑﺮو. ﻫـﺎ و ﺗـﻮاﻟﻲ آﺗﺸﻔﺸـﺎﻧﻲ . ﻫـﺎ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ. دﻫﺪ . ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ از ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ. –. ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻳﺎس ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﺎ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ زﻳﺮﻳﻦ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي. ﻫﺎرزﺑﻮرﮔﻴﺘﻲ و دوﻧﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷـﺪﻳﺪ ﺳـﺮﭘﺎﻧﺘﻴﻨﻴﺘﻲ . ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﮔﺎﺑﺮوﻳﻲ، دﻳﻮرﻳﺘﻲ و ﮔﺮاﻧﻴﺘﻲ اﺳﺖ. ].3[. اﮔﺮ. ﭼﻪ. از. ﻧﻈﺮ. ﺗﻮاﻟﻲ. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻓﻴﻮﻟﻴﺖ. در اﻳﻦ ... ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺲ در ﺳﻨﮓ ﻫﺎي اﻟﺘﺮاﻣﺎﻓﻴﻚ ppm.

مقدار متوسط ​​مس در سنگ های مختلف,

تحلیل بنیادی صنعت مس

١- بخش یک " روش های استحصال مس از سنگ های معدنی ". . با توجه به نوع سنگ معدن روش های تبدیل سنگ مس به مس تصفیه شده متفاوت است. ... میزان استفاده تقریبی مس در صنایع مختلف در . ۲۰۰۹-۲۰۱۵ متوسط رشد سالیانه مصرف جهانی مس به ۵ درصد رسید. . مقدار مصرف در سال ۲۰۱۵ درصد از کل تولید جهانی مقدار مصرف در سال ۲۰۱۰ درصد از.

مدل‌سازی تعیین نقاط بهینه حفاری با بهره‌گیری از تصویر ماهواره‌ای Hyper

شعاع مبنا، به منظور تلفیق لایه های مؤثر بر کانی سازی مس پورفیری و لایه آتراسیون حاصل از طبقه بندی . بنابراین شناسایی آلتراسیون های مختلف را می توان.

معدن مس سرچشمه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معدن مس سرچشمه در ۵۰ کیلومتری جنوب رفسنجان و در ناحیه مرکزی رشته کوه زاگرس . ذخیره زمین‌شناسی معدن بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تن سنگ سولفوری با عیار متوسط ۰٬۷ . معدن در دامنهٔ شمالی کوه مامرز قرار گرفته و سنگ‌های منطقه از کمپلکس‌های . میزان کانسنگ خروجی روزانه از جبهه‌های مختلف معدن که به روش روباز استخراج.

تحلیل صنعت مس

مس، كشف سنگ هاي سرخ فام و پرتأللؤ مس رست )مس چكشي، مس طبيعي( بوده كع در اعصنار دور در .. در دوره هاي مختلف مانند دوره هخامنشي و ساساني وبعد از استيالي عرب و دوره مغ و ... جديد كع منجر بع افزايش توليد مي شود متوسط قيمت مس در سال هاي پس از.

مقدار متوسط ​​مس در سنگ های مختلف,

ﯿﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ ﻣﺲ ﺑﺮ ﺗﺄﺛ ارزﯾﺎﺑ - روش های تحلیلی و عددی در .

ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل. ﻫﺎي اﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. . ﺳﻨﮓ درزه. دار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار. pH. ﻣﺤﻠﻮل. اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ، ﺿﺮاﯾﺐ ... ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺻﻔﺮ). درزه. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ. JRC. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح. درزه. و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ. 2. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ[. ]:20. )2(.

بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور

ﻣﺤﻞ دﻓﻊ اﯾﻦ زاﺋﺪات ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . ﺑﺮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل. 600. ﺗﻦ زاﺋﺪات . اﯾﺮان ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻌﺎدن ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻧﻤﺎ و ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮕﺒﺮی ﻓﺮاواﻧـﯽ در اﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎ و . ادی از اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ و .. ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ زاﺋﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮕﺒﺮی ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻫﺎي آ

و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮐﺒﺎﻟﺖ، ﮐﺮوم، ﻧﯿﮑـﻞ، ﻣـﺲ، روي، ﺳـﺮب و ﮐـﺎدﻣﯿﻢ ﺑـﻪ. ﺗﺮﺗﯿـﺐ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟـﻮدﮔﯽ آب . ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ و ﺧﺎك. ﻫﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋـﺚ آزادﺳـﺎزي ﻋﻨﺎﺻـﺮ. ﺳﻤﯽ ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣـﯽ ... ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ. Moderate potential ecological risk. 300. <. RI. ≥. 150. ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ.

اصل مقاله (3625 K) - پترولوژی - دانشگاه اصفهان

به صورت تودهای و عدسی همراه با رگههای سیلیس و باریت، در سنگهای میزبان دولومیتی قهوهای رنگ سیلیسی شده با سن . با وجود مقادیر بسیار پایین مس و طلا در کانسار. هنشک، مقدار نقره آن قابل مقایسه با برخی از ذخایر آهن نوع IOCG است. . اکسایش کم تا متوسط و یا هماتیت (دمای کم و ... پایداری کانی هماتیت (شکل ۶) در شرایط مختلف.

کاربرد مس در صنایع برق و الکترونیک - عصر مس

کاربرد مس تا قبل از اختراع برق و جریان الکتریسیته بسیار محدود بود. . زندگی، مقدار مصرف مس به یکی از شاخص‌های تعیین سطح زندگی در جوامع مختلف جهان تبدیل شد. . از این فلز در کابل‌های برق فشار ضعیف، متوسط و قوی استفاده می‌شود و به عنوان . نیاز به اطلاعاتی در زمینه لیست کامل معادن مس و ظرفیت تولید و همچنین طرح های.

Microsoft Word - Dr. Tarinejhad

2 نوامبر 2011 . جهت تعیین مقدار کروم، کادمیوم، سرب و مس در. پساب خروجی و لجن ته . مقایسه غلظت فلزات سنگین در سنگهای مختلف نشان داد که حضور سرب و کادمیوم در سنگهای. تراورتن قابل ... تنها غلظت اندازه گیری شده فلز کادمیوم از مقدار متوسط.

بررسی غلظت سرب، روی و مس در خاک و گونه مرتعی Kochia prostrate در .

12 مارس 2016 . ﮔﯽ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ روي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ. واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي . دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪاري و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﻠﺰات، ﻣﻘﺪار. ﻓﻠـﺰات. ﺳـﻨﮕﯿﻦ در . ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ و آﺳﯿﺎ. ب .. ﻏﻠﻈـﺖ. ﻓﻠـﺰات. ﺳﺮب، روي و ﻣﺲ در ﺧﺎك و اﻧﺪام. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

3 آوريل 2016 . ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ درج ﺷﻮد. 1-6- .. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺤﻲ دﻗﻴﻖ زون ﻣﻌﺪﻧﻲ، دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﻛﻤﺮﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﻤﺮﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮا .. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ وارﻳﻮﮔﺮام ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎط داده و زﻳﺮﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ... ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺲ.

برآورد ضرایب زبری مانینگ و دارسی-ویسباخ در سطح یک خاک لسی .

16 نوامبر 2015 . ﻣﺴ. ﻮ. ول: salman_mirzaeeyahoo. ) -2. اﺳﺘﺎدﯾﺎر، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 25 ... ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ. (n). را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻨﮓ. رﯾﺰه ﺳﻄﺤﯽ. ﺑﺮاي. ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺎب. ﺳﻄﺤﯽ. ﺸﻧ . ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺟﺮﯾﺎن (. ﻣﺘﺮ)، n. ﺿﺮﯾﺐ زﺑﺮي ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ،. S. ﺷﯿﺐ ﺳﻄﺢ آب (ﻣﺘﺮ در ﻣﺘﺮ)،.

تاریخچه معادن | Pars Mineral

از نقطه نظر نوع کانی سازی مس، ایرانیان باستان متوجه انواع کانسار های مس .. به گونه اي كه سقف تاق تيسفون و همچنين مجسمه هاي مختلف از لاجورد ساخته شده بود. .. به‌طور مثال، در معادن سنگ‌های ساختمانی از سیستم سیم برش الماسه استفاده می‌شد ... به نوعی حضور یافته و مقدار مصرف آن در کمتر از یک قرن، حدود 20 برابر افزایش یافته است.

انواع سنگ ها | KaMNazir | مجله اینترنتی کم نظیر

30 دسامبر 2011 . انواع سنگ ها سنگهای قیمتی گاهی اوقات بعضی از سنگهای بسیار با ارزش در . منۀ قدیمه تولید و مانند سنگ سفت و سخت شده و به رنگهای مختلف زرد و سرخ و سفید است و .. فیروزه در مکانهایی بوجود می آید که میزان مس موجود در منطقه به میزان بالایی . تراش سنگ‌های معدن فیروزه با کیفیت متوسط تا پایین : در مشهد – سنتی.

Pre:فک سنگ شکن تولید گرد و غبار
Next:هزینه سرمایه گذاری نورد گرم