12 Dec
وظیفه مالیات غیر مستقیم در واردات سنگ

ارسال شده توسط مدیر

وظیفه مالیات غیر مستقیم در واردات سنگ,تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی .هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات‌های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در . کلی 1- وضع مالیات بر واردات؛ 2- معافیت واردات از مالیات؛ 3- پرداخت یارانه به واردات،.وظیفه مالیات غیر مستقیم در واردات سنگ,مالیات غیرمستقیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادمالیات‌ها در ایران به دو دستهٔ مالیات مستقیم و غیر مستقیم تبدیل می‌شوند. . مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است،.ارزیابی معافیت کاال و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده - فصلنامه .در دهه های اخير، ماليات بر ارزش افزوده به وجه قالب ماليات های غيرمستقيم در اغلب كشورهای دنيا. تبدیل شده است. . )4( جلوگيری از فرار مالياتی با انتقال وظيفه ماليات ستانی به مؤدیان. حداقل سه مزیت از .. كاالهای وارداتی. اگر بخشی از كاالهای وارداتی معاف از ماليات بر ارزش افزوده شوند و كاالهای .. زغال قالبي و زغال سنگ خشک،. - خدمات ارائه.

نقل قول

نظرات دروظیفه مالیات غیر مستقیم در واردات سنگ

وظیفه مالیات غیر مستقیم در واردات سنگ,

ﻗﻠﻤﺮو ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در زﻣﺎن

3 فوریه 2015 . در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض واردات و ﺻﺎدرات،اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل و در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ. ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ . ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﮔﺮدد، ﺟﺰ در ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. در اﺟﺮاي . اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺻﻮل .. ﺳﻨﮓ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.

مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم چیست؟ - دکتر تفتیان

30 ژانويه 2016 . مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و . همچنین دولت ها به دلایل متعدد دیگری نیز اقدام به اعمال مالیات بر واردات می.

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ

ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 53 ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎ .. ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﮔﻤﺮﻙ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎ ﺳﻨﮓ . ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻭﻇﻴﻔﻪ .. ﻭ ﻋﺎﻡ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.

مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در اقتصاد کشور اجمالی بررسی حسین .

یکی از انواع مالیات های غیر مستقیم است و بعنوان یکی از روشهای جدید دریافت مالیات جایگاه ویژه ای در اقتصاد .. فروش کاال یا خدمات با مبالغ پرداخت شده برای خرید مواد اولیه ... به لحاظ اینکه وظیفه کسر و وصول مالیات بر ارزش افزوده به فروشندگان کاال و خدمات تکلیف می شود از هزینه کم و .. می تواند زمینه شروع اصالح باشد و سنگ.

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮﻋﺎﻳﺪات ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻓ

ﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻨﺎﻣﻪ هﺬا، هﺮﻳﮏ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮﻋﺎﻳﺪات ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﺁم ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ هﻤﺎن. ﻣﺎدﻩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ .. هﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﺬﮐﺮﻩ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ... ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﮐﻤﮏ دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻳﺎ اﻗﺎرب ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .. ﻳﮏ ﺷﺨﺺ اﻧﻔﺮادﯼ ﺣﻴﻦ اﺟﺮاﯼ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻼﺛﺮ ﻳﮏ ﺗﺼﺎدم ﺟﺎن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﻣﻴﺪهﺪ .. ﺗﻌﻤﻴﺮ از ﺧﺸﺖ و ﺳﻨﮓ ﺳﺎ.

بســــم اهلل الرحمن الرحیم

تقسیم بندی مهلت های قانونی در مالیات مستقیم برای مودیان ... می شود که طی شرایط خاص ملزم به رعایت قوانین مالیاتی از جمله مستقیم و غیر مستقیم .. ر سامانه مرتبط مالیاتی مانند ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی نیز باید همین مشخصات ثبت گردد .. کسب می کند یعنی مالک)موجر( می باشد لیکن وظیفه کسر این مالیات از اجاره پرداختی.

اما و اگرهای مالیات ارزش افزوده - دنیای اقتصاد

28 دسامبر 2016 . ۴- از آنجا که واردات قاچاق علاوه‌بر عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سود .. مثل ایران همچون یونان و روم باستان برای محصولات خاصی مالیات غیرمستقیم گرفته می‌شد تا از . دارایی یک کشور همچون نفت، طلا، الماس، سنگ و…

مالیات غیرمستقیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مالیات‌ها در ایران به دو دستهٔ مالیات مستقیم و غیر مستقیم تبدیل می‌شوند. . مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است،.

ﻗﻠﻤﺮو ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در زﻣﺎن

3 فوریه 2015 . در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض واردات و ﺻﺎدرات،اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل و در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ. ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ . ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﮔﺮدد، ﺟﺰ در ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. در اﺟﺮاي . اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺻﻮل .. ﺳﻨﮓ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ

ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 53 ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎ .. ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﮔﻤﺮﻙ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎ ﺳﻨﮓ . ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻭﻇﻴﻔﻪ .. ﻭ ﻋﺎﻡ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮﻋﺎﻳﺪات ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻓ

ﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻨﺎﻣﻪ هﺬا، هﺮﻳﮏ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮﻋﺎﻳﺪات ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﺁم ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ هﻤﺎن. ﻣﺎدﻩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ .. هﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﺬﮐﺮﻩ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ... ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﮐﻤﮏ دهﻨﺪﻩ ﮔﺎن ﻳﺎ اﻗﺎرب ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .. ﻳﮏ ﺷﺨﺺ اﻧﻔﺮادﯼ ﺣﻴﻦ اﺟﺮاﯼ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻼﺛﺮ ﻳﮏ ﺗﺼﺎدم ﺟﺎن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﻣﻴﺪهﺪ .. ﺗﻌﻤﻴﺮ از ﺧﺸﺖ و ﺳﻨﮓ ﺳﺎ.

اما و اگرهای مالیات ارزش افزوده - دنیای اقتصاد

28 دسامبر 2016 . ۴- از آنجا که واردات قاچاق علاوه‌بر عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سود .. مثل ایران همچون یونان و روم باستان برای محصولات خاصی مالیات غیرمستقیم گرفته می‌شد تا از . دارایی یک کشور همچون نفت، طلا، الماس، سنگ و…

بانک مالياتی ايران- ديدگاه‌ها، پرسش‌ها و پيغام‌هاي شما - بانک مالیاتی

8 آوريل 2017 . سلام و خدا قوت چرا نرم افزار غیر برخط روی سیستم من مشکل داره ؟ . لطفا متن ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و کد 2271 را در همین سایت مطالعه فرمایید. . با عرض سلام وخسته نباشید ایا خرید و فروش گاو مالیات شامل حالش می شود یا خیر؟ . و 5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید.

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور - روزنامه رسمی

30 مه 2017 . ۲۲۸ـ تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰) قانون تقسیم و فروش املاک .. ۳۴۷ـ قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ . ۱۴ـ ماده ۸ قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال سنگ اطراف مشهد به آقای.

معافیت مالیاتی | شبکه دانش بنیان

. ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت گاز و ذغال سنگ · ستاد توسعه فناوری و صنایع .. وزارت دارایی پیش از انقلاب تا قبل از برنامه سوم توسعه اقتصادی، تنها وظیفه . براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسند، هم به ميزان 10 درصد ارزش . تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان.

تأثیر مالیات بر ارزش‌افزوده بر قیمت‌ها در ایران - فصلنامه پژوهشها و .

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﮔـﺴﺘﺮده ﻣـﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری .. ی ﻏﯿﺮﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ... ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ. درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻓﻮﻻد. وارداﺗﯽ .. ﺳﻨﮓ ﻧﺎرس. 7. 03/0. ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﻮﭘﺪی. 39 03/0. ﻧﻔﺖ. ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ. 8.

رهنمود شماره 8: در مورد اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت های سهامی .

مالیاتی ازموقف خویش بشکل غیرقانونی و بمنظور منفعت مستقیم یا غیر. مستقیم .. فروش دارایی؛ تکتانهو مفاد سهم، کرایه، و حق االمتیاز؛ و سایر عواید بابت فعالیت های ... فعالیت های استخراجی، به شمول منرال ها، سنگ جواهر، فعالیت های تفحصی وغیره.

راهنمای تجارت با روسیه - واردات و صادرات

مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ۱۸ درصد ارزش سیاهه در گمرکات روسیه ... تقریبا تمام مواد معدنی از جمله: زغال سنگ، نفت، گاز، مواد شیمیایی، فلزات، ... مالیات(ها) غیرمستقیم که در هنگام ورود کالا به قلمرو گمرک اتحادیه گمرکی اخذ می گردد.

حسابداری مالیاتی - دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم مالی

مستوفی الممالک برای ولایات مستوفیانی تعیین و تکلیف و وظیفه آنان را معین می نمود. ... این قانون تمامی مالیات های مستقیم را که تصور آن می رفت، شامل می شد. ... فولاد وارداتی به ازاء هر کیلوگرم تا 250 ریال و بابت هر 300 سی سی نوشابه غیر الکلی ... است، آن که دستور داد مالیات هر محل را روی صفحاتی از مس یا آهن یا روی سنگ یا گچ.

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات - اتاق بازرگانی

اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ از ﻇﺮاﺋﻒ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ. ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار .. راﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و. ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ.

Pre:سیمان واحد در w.b
Next:کارخانه تولید طلای هند