05 Jun
3 تن معادن زغال سنگ زیرزمینی هزینه کل پروژه

ارسال شده توسط مدیر

ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ (ﻧﻔﺖ، ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﺮژﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ . ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ ( . 60 ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﻃﺒﺲ، 25/23 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﺒﺮﺯ . ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 1400 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ 490 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ... 3- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻕ .. ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﺔ.3 تن معادن زغال سنگ زیرزمینی هزینه کل پروژه,3 تن معادن زغال سنگ زیرزمینی هزینه کل پروژه,فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود .فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغالسنگ به گاز در . 3استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد .. شهید هاشمی نژاد است، موجب شده اجرای پروژه گازرسانی با مشکلات و هزینه بسیاری همراه باشد. . بر اساس مطالعات اکتشافی انجام شده، میزان کل ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی ایران به.تحليل بنيادی شركت زغال سنگ نگين طبس)كطبس(مهم ترین سهامدار شرکت ذغال سنگ نگین طبس ، شرکت تکادو با مالکیت. 48 . تن. بوده. است . معادن. ذغالسنگ. طبس. پس. از. معادن. بزرگ. طبس. ،. کرمان. و. شرکت. سهامی.

نقل قول

نظرات در3 تن معادن زغال سنگ زیرزمینی هزینه کل پروژه

از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﺎن ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺮژي از اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼ - انجمن احتراق ایران

اﯾﻦ روش ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺪﻧﮑﺎري زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن را ﮐﺎﻫﺶ . 3[. ] ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ. 25. ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ. ﺗﻦ ﮔﺎز ﺟﺬب ﮐﻨﺪ. 4.[. ] ﻣﻘﺪار ﮔﺎز در زﻏﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻠﻞ و .. ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ. 14. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق. 10. ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ. 5. ﮐﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز. (. ﺳﺎﻻﻧﻪ. ) . ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ.

عدم صرفه اقتصادی معادن زغال سنگ ایران و چالش ضعف ایمنی در معادن .

ررسی شاخص‌های ایمنی در معادن به‌خصوص در معادن زیرزمینی و معادن زغال‌سنگ . برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های شغلی است که هزینه اقتصادی و . در سال و متوسط ۴۰ الی ۴۵ نفر در روز هست درحالی‌که میانگین کل حوادث معدنی منجر . چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ دنیا، با تولید سالانه سه میلیارد تن زغال‌سنگ.

مقاله در مورد معدن زغال سنگ - سنگ شکن

3 فوریه 2015 . . پایان نامه منابع زغال سنگ و معادن زیرزمینی با فرمت ورد و قابل ویرایش اماده . پایان نامه فوریو یک فروشگاه تخصصی پایان نامه ، پروژه ، مقاله ، تحقیق . . آﻣﺎر. ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺰش در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺣﺪود. ٦٠. % ﮐﻞ ﺣﻮادث. دریافت قیمت . کارگاه نجاری روزانه ۱۲ تن چوب مورد نیاز معدن را تامین می کند که این مقدار برای.

اصل مقاله - مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی - دانشگاه صنعتی شاهرود

12 مارس 2014 . ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨ. ﻣﻌﮑﻮس و ﺟﺒﻬﻪ. ﮐﺎر. ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮا. اﻣﺮوزي ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش .. ﮐﻤﺘﺮ از. 60. ، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ. ﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه. ي. ﻻﯾﻪ. ﺮ از. 5. 3. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ . ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﻨﯽ زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. داراي ﺑﺮﺗﺮي. ﻫﺎي زﯾﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ. ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ . رﯾﺰي و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه. ﻫﺎي .. ﮑﻞ. 2،. ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي. UCG. ﺑﻪ. روش. CRIP. ﻣﻮازي دو. ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ.

بازدید در اعماق 1400 متری معدن سنگ‌آهن زیرزمینی اوکراین - ایمیدرو

کشور اوکراین با 80 سال سابقه فعالیت در بخش معادن زیر زمینی، توانسته است در اعماق . اوکراین با تولید سالانه 84 میلیون تن زغال سنگ و 85 میلیون سنگ‌آهن یکی از . همچنین قیمت تمام شده کل معدن و بخش‌های مختلف آن را به صورت کلی خواهیم گفت و .. برای ساخت کارگاه استخراج، از دیواره تونل با یک دویل حدود 3 متر بالا می‌روند و با.

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه فرآوری زغال سنگ پروده طبس تحلیل .

-3. 88544261. 2. تحلیل صنعت : تشریح اجمالی فرآیند. به طور کلی زغال سنگ به دو دسته کلی . درصد از کل تولید زغال سنگ جهان در منطقه آسیا و استرالیا صورت پذیرفته ست. . هزار تن استخراج از معادن زغال سنگ در این سال صورت گرفته که معادل. 95 ... هزار تنی و یا کشتی های با مصرف سوخت بهینه توانسته اند هزینه حمل را کاهش دهد.

ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه راﻫﻨﻤﺎي اﻣﻜﺎن - سازمان نظام مهندسی معدن

2 مارس 2018 . ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. /. وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ... 16. 2-3-8-. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي .. ﺧﺸﻚ در ﻓﺮآوري، ﺗﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻻر ﺑﺮ. ﻛﻴﻠﻮ .. ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ... ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ.

ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ

ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ (ﻧﻔﺖ، ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﺮژﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ . ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ ( . 60 ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﻃﺒﺲ، 25/23 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺍﻟﺒﺮﺯ . ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 1400 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ 490 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ... 3- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻕ .. ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﺔ.

فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود .

فناوری نوین گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ (UCG) روشی برای تبدیل زغالسنگ به گاز در . 3استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد .. شهید هاشمی نژاد است، موجب شده اجرای پروژه گازرسانی با مشکلات و هزینه بسیاری همراه باشد. . بر اساس مطالعات اکتشافی انجام شده، میزان کل ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی ایران به.

تحليل بنيادی شركت زغال سنگ نگين طبس)كطبس(

مهم ترین سهامدار شرکت ذغال سنگ نگین طبس ، شرکت تکادو با مالکیت. 48 . تن. بوده. است . معادن. ذغالسنگ. طبس. پس. از. معادن. بزرگ. طبس. ،. کرمان. و. شرکت. سهامی.

از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﺎن ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺮژي از اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼ - انجمن احتراق ایران

اﯾﻦ روش ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺪﻧﮑﺎري زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن را ﮐﺎﻫﺶ . 3[. ] ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ. 25. ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ. ﺗﻦ ﮔﺎز ﺟﺬب ﮐﻨﺪ. 4.[. ] ﻣﻘﺪار ﮔﺎز در زﻏﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻠﻞ و .. ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺗﻦ. 14. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق. 10. ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ. 5. ﮐﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز. (. ﺳﺎﻻﻧﻪ. ) . ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ.

3 تن معادن زغال سنگ زیرزمینی هزینه کل پروژه,

عدم صرفه اقتصادی معادن زغال سنگ ایران و چالش ضعف ایمنی در معادن .

ررسی شاخص‌های ایمنی در معادن به‌خصوص در معادن زیرزمینی و معادن زغال‌سنگ . برابر این رقم نیز آمار مرگ‌های ناشی از بیماری‌های شغلی است که هزینه اقتصادی و . در سال و متوسط ۴۰ الی ۴۵ نفر در روز هست درحالی‌که میانگین کل حوادث معدنی منجر . چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ دنیا، با تولید سالانه سه میلیارد تن زغال‌سنگ.

مقاله در مورد معدن زغال سنگ - سنگ شکن

3 فوریه 2015 . . پایان نامه منابع زغال سنگ و معادن زیرزمینی با فرمت ورد و قابل ویرایش اماده . پایان نامه فوریو یک فروشگاه تخصصی پایان نامه ، پروژه ، مقاله ، تحقیق . . آﻣﺎر. ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺰش در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺣﺪود. ٦٠. % ﮐﻞ ﺣﻮادث. دریافت قیمت . کارگاه نجاری روزانه ۱۲ تن چوب مورد نیاز معدن را تامین می کند که این مقدار برای.

اصل مقاله - مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی - دانشگاه صنعتی شاهرود

12 مارس 2014 . ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮزﻣﯿﻨ. ﻣﻌﮑﻮس و ﺟﺒﻬﻪ. ﮐﺎر. ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮا. اﻣﺮوزي ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش .. ﮐﻤﺘﺮ از. 60. ، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ. ﻫﺎ و ذﺧﯿﺮه. ي. ﻻﯾﻪ. ﺮ از. 5. 3. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ . ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﻨﯽ زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. داراي ﺑﺮﺗﺮي. ﻫﺎي زﯾﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ. ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ . رﯾﺰي و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه. ﻫﺎي .. ﮑﻞ. 2،. ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي. UCG. ﺑﻪ. روش. CRIP. ﻣﻮازي دو. ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ.

بازدید در اعماق 1400 متری معدن سنگ‌آهن زیرزمینی اوکراین - ایمیدرو

کشور اوکراین با 80 سال سابقه فعالیت در بخش معادن زیر زمینی، توانسته است در اعماق . اوکراین با تولید سالانه 84 میلیون تن زغال سنگ و 85 میلیون سنگ‌آهن یکی از . همچنین قیمت تمام شده کل معدن و بخش‌های مختلف آن را به صورت کلی خواهیم گفت و .. برای ساخت کارگاه استخراج، از دیواره تونل با یک دویل حدود 3 متر بالا می‌روند و با.

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه فرآوری زغال سنگ پروده طبس تحلیل .

-3. 88544261. 2. تحلیل صنعت : تشریح اجمالی فرآیند. به طور کلی زغال سنگ به دو دسته کلی . درصد از کل تولید زغال سنگ جهان در منطقه آسیا و استرالیا صورت پذیرفته ست. . هزار تن استخراج از معادن زغال سنگ در این سال صورت گرفته که معادل. 95 ... هزار تنی و یا کشتی های با مصرف سوخت بهینه توانسته اند هزینه حمل را کاهش دهد.

ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه راﻫﻨﻤﺎي اﻣﻜﺎن - سازمان نظام مهندسی معدن

2 مارس 2018 . ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. /. وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ... 16. 2-3-8-. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. اي .. ﺧﺸﻚ در ﻓﺮآوري، ﺗﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻻر ﺑﺮ. ﻛﻴﻠﻮ .. ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ ... ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ.

3 1396/06/22 14:48

تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن ذغال خام معادل ۱۵ درصد ذغال تولیدی کشور در شرکتهای ذغالسنگ . تهیه و ارائه گزارشی از وضعیت معادن ذغال سنگ و فرآورده های مرتبط با آن .

زغال کک شو استرالیا قیمت ۲۰۰ دلار در هر تن را هدف گذاری کردچیلان .

6 آگوست 2017 . زغال سنگ کک شو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام قیمت 200 دلار در هر تن را هدف . بعضی فعلان هم می گویند، اختلالات عرضه در استرالیا که عمدتا به علت توقف تولید در معدن Appin . بزرگترین پروژه تاریخ فولادسازی ویتنام راه اندازی آزمایشی می شود/ . فولاد خراسان تنها یک سوم از حقابه خود از آب های زیرزمینی برداشت می.

Pre:تامین کننده سنگ شکن ویتنام
Next:ساخت و ساز از سنگ معدن سرب ماشین لباسشویی