30 Jan
آسیاب غلتکی عمودی مشغول به کار در کارخانه س�%

ارسال شده توسط مدیر

Ceramic World Review Persian 18/2015 by Tile Edizioni - 7 ا کتبر 2015 . خط آسیاب خشک میگراتک برای بدنه‌های کاشی با ریزگرانول‌سازی ، شامل یک آسیاب غلتکی عمودی . آسیاب‌های نهایی به‌کار رفته در کارخانه شامل آسیاب‌های جدید با کارآیی باالی .. موجـود مشـغول به تولیـد محصـوالت کاشـی و سـرامیک می‌باشـند که بیش از نیمـی از آن‌ها در اسـتان یزد و شهرسـتان‌های همجـوار آن و بقیه.آسیاب غلتکی عمودی مشغول به کار در کارخانه س�%,Ceramic World Review Persian 28/2017 by Tile Edizioni - 16 سپتامبر 2017 . به منظور افزایش تولید و ارتقای کیفیت در کارخانه خود در سان . نقاله برای بارگیریِ قطعات بازرسی شده به صورت دستی یا با کمک سِ روو .. از فرایند آسیاب خشک MS Drytech Porcelain برای تولید بدنههای .. به همین دلیل ما خودمان را در بازاری مشغول به کار یافتیم که به طور .. آسیاب غلتکی مدل اپتیما.توتال | IranPetroTechکلمات جستجو شده: شرکت توتال در ایران, شرکت توتال, استخدام در شرکت توتال, ... ونماینده هند ونماینده MAGG سوئد وانجام طراحی و ساخت اسیاب غلطکی (طرح لوشه ... وسی ان پی س ای و شرکت خصوصی چینی ها در اهواز و خوزستان ۰۹۱۶۷۹۰۷۸۹۵طاهری ... در حال حاضر نیز مدیر ایمنی یکی از شرکتهای خصوصی حفاری مشغول به کار میباشم.

نقل قول

نظرات درآسیاب غلتکی عمودی مشغول به کار در کارخانه س�%

آسیاب غلتکی عمودی مشغول به کار در کارخانه س�%,

اهمیت دستگاه آسیاب غلطکی (والس) در کارخانه های آرد - آرد ماشین

22 ا کتبر 2016 . دستگاه آسیاب غلطکی (والس) از اصلی ترین و مهمترین دستگاههای خط . بار به سمت غلطکهای اصلی این غلطکها درگیر شوند تا از خالی کار نکردن و.

صنایع سیمان و معدن

شت های بتتت در مینه ساخ گیتب س. های خاص و . ر به ین شت م دهد. Page 2. درایو کامل آسیاب غلطکی شامل کوپلینگ ،موتور و. گیربکس . سراسر جها رر سخت ترین شرایط مشغول با. کار می باشد. . گیربکس استفاده شده در کوره دوار در کارخانه سیمان.

راهنمای هنرآموز تولید سرامیک به روش دستی - اداره کل نظارت بر نشر و .

نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، توسعۀ پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکل گیری .. خانـه تـا کارخانـه بـزرگ را شـامل مـی شـود. ... شــغل، مشــغول بــه کار شــود. .. بــه طــور خــودکار از آســیاب خــارج شــده و مــواد درشــت از ســمت دیگــر آســیاب . ر س هــاي بــا انــدازه ذرات ریزتــر یــا شــکل پذیــري )پالستیســیته( بیشــتر نیــاز بــه.

Ceramic World Review Persian 18/2015 by Tile Edizioni -

7 ا کتبر 2015 . خط آسیاب خشک میگراتک برای بدنه‌های کاشی با ریزگرانول‌سازی ، شامل یک آسیاب غلتکی عمودی . آسیاب‌های نهایی به‌کار رفته در کارخانه شامل آسیاب‌های جدید با کارآیی باالی .. موجـود مشـغول به تولیـد محصـوالت کاشـی و سـرامیک می‌باشـند که بیش از نیمـی از آن‌ها در اسـتان یزد و شهرسـتان‌های همجـوار آن و بقیه.

توتال | IranPetroTech

کلمات جستجو شده: شرکت توتال در ایران, شرکت توتال, استخدام در شرکت توتال, ... ونماینده هند ونماینده MAGG سوئد وانجام طراحی و ساخت اسیاب غلطکی (طرح لوشه ... وسی ان پی س ای و شرکت خصوصی چینی ها در اهواز و خوزستان ۰۹۱۶۷۹۰۷۸۹۵طاهری ... در حال حاضر نیز مدیر ایمنی یکی از شرکتهای خصوصی حفاری مشغول به کار میباشم.

اهمیت دستگاه آسیاب غلطکی (والس) در کارخانه های آرد - آرد ماشین

22 ا کتبر 2016 . دستگاه آسیاب غلطکی (والس) از اصلی ترین و مهمترین دستگاههای خط . بار به سمت غلطکهای اصلی این غلطکها درگیر شوند تا از خالی کار نکردن و.

سنگ آسیاب جدول عمودی - محطم ومجموع النبات

آسیاب پین عمودی برای سنگ زنی استفاده سر آسیاب عمودی آسیاب غلتکی عمودی تحت عمل . کننده سنگ شکنچینی آسیاب غلتکی عمودی آگهی های استخدام کارخانجات شیشه-. . که سنگ آسیاب به همان محور عمودی متصل می شده است , به یک یا دو نوع انرژی به .

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

ﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺖ آﺑﭙﺎش دﺑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺧﻮدﮐﺎر. ﯿﻫﺎﻧ. ﻪ. روﺷﻦ. ﺳ،. ﺪﯿ. ﯿﺟﻠ .. ﻣﺤﻞ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي ﻋﻤﻮدي وارد ﺑﺮ ﭼﺮخ از ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻤﺎس ﺧﺎك. و ﺗﺎﯾﺮ. ﺑﻪ. ﮐﺎر رود . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎﻧﺒﯽ وارد ﺑﺮ ﺗﺎﯾﺮ .. ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ... ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ .. ﻏﻠﺘﮏ. ﺑـﻪ. ﺗﺮﺗﯿـﺐ. ﺟﻬـﺖ. ﺗﺴﻄﯿﺢ. و. ﻓﺸﺮده. ﮐﺮدن. ﺧﺎك. اﺳﺘﻔﺎده .ﺷﺪ. آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .. اﯾـﻦ ﻣـﻮاد آﺳـﯿﺎب.

راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ راﻫﻬﺎ - وزارت راه و شهرسازی

س. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﺟﺪاول. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﺟــﺪول. 6-1. ﻧﺤــﻮه ﺗﺨــﺼﯿﺺ. وﺳــﺎﯾﻞ. ﻧﻘﻠﯿــﻪ. ﻧﮕﻬــﺪاری زﻣــﺴﺘﺎﻧﯽ راه ﺑــﺮ اﺳــﺎس رده. ﻋﻤﻠﮑﺮدی راه .. آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﻬﻤﻦ درﻣﻮرد روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. در ﻓـﺼﻞ .. ﮐﺎر. ی. ﻟﻮدر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟ ... ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪ ﻋﻤﻮدی. 1. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺮف. روب. ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺮف. روب. ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ. ﺗﯿﻐﻪ .. ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، آﺳﯿﺎب.

راهنمای هنرآموز - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون ... س و دایره. کار در منزل. نام انگلیسی هر یک از ابزارهای موجود در جدول باال را بیابید . -1 .. غلتک بزرگتر در یک محدودۀ زاویه .. از کارخانجات ساخت کشتی در محل، یا با تحقیق اینترنتی، چند ... ها و مخازن گاز، باید عمودی قرار داده شوند و در جایی مناسب قرار.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۷ - ستاد نانو

شــرکت هاي فعال در زمينه فناوری نانو آغاز به. کار کرد. ، صبحIranlab2013 مراسم .. محصول را مي توان بوسيله برس، اسپری و غلتک .. الیه كامپوزیتی از نانوذرات- (c) نانولوله های كربن كــه به صورت عمودی آرایش یافته . پس از حساس شدن با (b) ؛CdSe پيش از حسا س شــدن با VACNT/ZnO شکل 7. .. الزم بــود پودرهای آسياب شــده محکم و.

فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

20 ژانويه 2015 . تعیین احتمال ریزش دامپ باطله معدن شماره یک گل گهر به روش تحلیل . کالیبراسیون مدل پلیت در شبیه سازی عملکرد هیدروسیکلون کارخانه .. صورت عمودی در هر قسمتی از توده قرار گيرد و لذا به صورت ... مشــغول به كار بوده اند ميانگين كارایی آنها بر حسب زمان و .. ٪به حدود 45 ٪مقدار جدایــش مواد لبه غلتــک از 28.

Tobacco dictionary - شرکت دخانیات ایران

actuate107, به کار انداختن . (ADDITIVE (S), ماده و مواد افزودنی به خرمت سیگارت جهت بالا بردن کیفیت آن .. axis, آسیا. axis 85, آفریدن. BACK DETECTOR, آشکار ساز قسمت انتهائی پاکت سیگارت .. BRUSH ROLLER, جاروی غلتکی (ماشین سیگارت سازی ) که توتونهای اضافی را برمی دارد . busy cycle 87, چرخه اشتغال سیستم.

بسطام نیوز - معرفی نخبگان بسطام: آقای مهندس علی اکبر متحدی

سه دوره تخصصی- کاری دراز مدت در مراکز صنعتی و موسسات پژوهش و فناوری آلمان و مالزی . و بهبود قطعات صنعتی، تكنولوژی نورد، فناوریهای مربوط به غلتك، نگه داری غلتك .. (نورد عمودی) و ضرورت آن ، طراحی مشخصات اجر مورد نیاز برای کارخانه نورد آلومینیوم . Rolling mill], Asian Journal of Chemistry, ISSN0970-7-77, Volume 20, No.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - درگاه ملی آمار

ﺑﻨﺪي. ﻫﺎ. ي آﻣﺎري را ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻗﺮار. داده اﺳﺖ و. در. ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. اﯾﺠﺎد. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در .. ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮﻝ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رود .. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺸـﻐﻮﻝ. ﻧ. ﻤﯽ .. دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ. ﺗﻮاﻓﻖ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ. ﻫﺎ. ي ﮔﻤﺮﮐﯽ و. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻃﯽ. ﻧﺸ. ﺴ. ﺖ. ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺠﺎري. اروﮔﻮﺋﻪ. 2 .. ﻟﻮﺡ و ﻏﻠﺘﮏ آﻣﺎده ﭼﺎپ ﺷﺪه، ﺳﻨﮓ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ .. ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎﺏ، ﺳﻨﮓ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﯿﺰﮐﻨﯽ، ﭼﺮﺥ ﭼﺎﻗﻮ ﺗﯿﺰﮐﻨﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و اﺟﺰاي آن.

انرژي باد كشور توسعه فناوري سند - پژوهشگاه نیرو

22 آوريل 2015 . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎد در ... س. س. 38T. -1. -338T. 38T. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. و. اﺳﻨﺎد. ﺧﺎرﺟﯽ. 38T .. ﻫﺎ، ﮐﺸﺎورزان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ آرزو را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﺧﻮد .. ﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻮدي ﯾﺎ ﻫﺮ دو .. ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻨﺎوري آﺳﯿﺎب ﺑﺎدي ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﮐﻪ.

آسیاب غلتکی عمودی مشغول به کار در کارخانه س�%,

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ Al-15wt .

17 آگوست 2013 . ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﺳﺎﯾﺸﯽ ﻏﻠﺘﮏ .. ﮐﺎري ﭘﺎﯾ. ﯿﻦ، ﺳﺎﯾﺶ ﻣﺤﺪود اﺑـﺰار. و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺳﻄﺢ ﺟـﺪا ﻣـﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ، ﻧﻘـﺶ . ﺳ. ﺮد ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. از ﻣﻘﯿﺎس وﯾﮑﺮز ﺑﺎ. ﺑﺎر اﻋﻤﺎﻟﯽ. 300. ﮔﺮم و ﻣﺪت .. اﻋﻀﺎء ﺣﻘﻮﻗﯽ (ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ... ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان. ﺑﻪ. ﮐﺎر. ﻣﺸﻐﻮل. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺻﻨﻌﺖ و. اﻗﺘﺼﺎد. داﻧﺶ. ﻣﺤﻮر. ﺑﻪ. ﻧﻮﻋﯽ. اﻗﺘﺼﺎد. اﺷﺎره. دارد.

آسیاب غلتکی عمودی مشغول به کار در کارخانه س�%,

دریافت فایل - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

بخش نفت و گاز مپنا به عنوان یکی از مجموعه‌های ایرانی فعال در حوزه اکتشاف و تولید . پیشرو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با سابقه 450 میلیون نفر ساعت کار در ... 95, 93, شرکت آسیا ابزار دقیق, طراحی ،ساخت و تولید انواع سیستم های .. و گرم- انواع فیلتر-انواع هیتر- تفکیک گر های افقی و عمودی- تانک ذخیره- درین ها.

ﻮم د ﺮ ه ﯽ ﺮ ﻒ دا ﻮم دا ﺶ آ ﻮ Aﮕﺎن دوره را ﻤﺎی ﺘﺎب

ﺘﺎب و درس و ﻣﺸﻖ ﺗﻌﺮ. ﻒﻳ. ﻴﻣ .ﺸﺪ. ﻴﻴﺗﻐ. ﺮ و ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳ. ﺎﺳﻴ. ﻲ. و اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. ﻛ. ﺸﻮر ﺑﻪ ﺳ. ﺮﺑﺎز و ﻧ. ﻴ. ﺮوﻫﺎ .. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﻦ و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه .. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ در ﻛﺎر ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ و .. ﺑﺎ ﺑﺮد ﻋﻤﻮدي زﻳﺮ. 80 .. ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻏﻠﺘﻚ ﻫﺎي ﻧﻮرد و ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭼﺪﻧﻲ و ﻓﻮﻻدي.

معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ. ﮐﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ. ISP. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤـﯽ. ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت . ﺑﻪ. ﮔﺬراﻧـﺪن. دروس. ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز. -. داﺷـــﺘﻦ ﺷـــﺮاﯾﻂ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﭘـــﺬﯾﺮش در. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت .. ﺳ -. ﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. -. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ. -. ﺷﻨﺎﺧﺖ، اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد اوﻟﯿـﻪ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ... ﮐﺎردان و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮدار آﺳﯿﺎب ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ، ﺳﺎﻟﻦ. ﻫﺎي ﻣﻮاد، آﺳﯿﺎب. ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨـﺖ،. اﺳﯿﺎب.

ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ

هﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ . -١. ١. ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ. در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺪﻳﺪﻩ اﯼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ. ﺑﺮداﺷﺖ و دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻧﺎﻇﺮ دارد . ﻏﺎﻟﺒﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﯼ.

Pre:خرد کردن زغال سنگ در فرایند تولید
Next:نرم افزار برای داده های معدن زغال سنگ