11 Dec
روان شناسی دو غیر عادی تنظیم

ارسال شده توسط مدیر

ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن و رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در ﻛ99. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن و رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در. ﺳﻮء ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد. ﻋﺎدل زاﻫﺪ. 1،. ﻛﻠﺜﻮم اﻟﻪ. ﻗﻠﻴﻠﻮ. 2 . 2. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ . 3. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ . ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ. (. ﺗﺮﻳـﺎك، ﺷـﻴﺮه و ﻏﻴـﺮه. ).روان شناسی دو غیر عادی تنظیم,مقایسه‌ی اختلال خواب، انزوای اجتماعی و تنظیم هیجان در . - مجله علمی پژوهان9 مارس 2016 . 2. گروه روانشناسی، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق . دانشجویان عادی متغیر تنظیم هیجان 93/32 ±16/17 و کمترین آن تداوم خواب 2±1/22 از مؤلفه های . غیر کنترل شده که موجب بی خوابی و در نتیجه ی آن دشواری.مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین .نتیجه‌گیری: یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین زوجین متقاضی طلاق و عادی از نظر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان . 2استادیار روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تربت جام.

نقل قول

نظرات درروان شناسی دو غیر عادی تنظیم

ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺿﻄﺮاﺑﯽ، ﻓﺮاﻧﮕﺮاﻧ - مطالعات روان شناسی .

6 سپتامبر 2012 . اﻓﮑﺎر اﺿﻄﺮاﺑﯽ وﻟﺰ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﮔـﺮاس و ﺟـﺎن و . 1. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﺒﺮﯾﺰ،. داﻧﺸﮑﺪه. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ . اﯾﻦ. اﻣﺮ. ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه. ﺗﺪاﺧﻞ. زود. 1. social anxiety disorder. 2. Andrews, Henderson and Hall. 3. Kimbrel .. ﻋﺎدي ﺧﻮد از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي رﻧﺞ. ﺑﺮﻧﺪﻣﯽ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ... اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﺎرب ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و. ﻣﺘﻮاﻟﯽ. ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎ.

نقش کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی در تبیین دشواری در .

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان، پرسشنامه افکار خود آیند منفی و نرمافزارهای کامپیوتری . 2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر . بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیرمنطقی در نوجوانان بزهکار و عادی. فصلنامه . پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر معتاد.

بررسی و مقایسه نقش سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم هیجان در .

. راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی مشکلات رفتاری هیجانی نوجوانان شبه خانواده و غیر شبه خانواده. فرشته پورمحسني كلوري, سید عادل ایرانی کلور, مریم طهرانی زاده . سبک دلبستگی- راهبردهای تنظیم شناختی هیجان- مشکلات رفتاری هیجانی- نوجوانان- . مجله روان‌شناسی بالینی، 3 (7)، 47-25. . Child Development, 81(2), 435–456.

: کتابهای روانشناسی اجتماعی - دانشنامه رشد

روانشناسی اجتماعی, تالیف: دکتر سید علی محدث اردبیلی, پس از آنکه جامعه شناسی . بروز رفتار غیر عادی ، تفاوتهای روانی بین گروههای نژادی و زبان و روانشناسی اجتماعی. . طرح کتاب ساده و منسجم و شامل 15 فصل در دو بخش تنظیم شده است که پیوندی.

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین .

نتیجه‌گیری: یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین زوجین متقاضی طلاق و عادی از نظر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان . 2استادیار روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تربت جام.

ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺿﻄﺮاﺑﯽ، ﻓﺮاﻧﮕﺮاﻧ - مطالعات روان شناسی .

6 سپتامبر 2012 . اﻓﮑﺎر اﺿﻄﺮاﺑﯽ وﻟﺰ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﮔـﺮاس و ﺟـﺎن و . 1. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﺒﺮﯾﺰ،. داﻧﺸﮑﺪه. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ . اﯾﻦ. اﻣﺮ. ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه. ﺗﺪاﺧﻞ. زود. 1. social anxiety disorder. 2. Andrews, Henderson and Hall. 3. Kimbrel .. ﻋﺎدي ﺧﻮد از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺿﻄﺮاﺑﯽ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي رﻧﺞ. ﺑﺮﻧﺪﻣﯽ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ... اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﺎرب ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و. ﻣﺘﻮاﻟﯽ. ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎ.

نقش کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی در تبیین دشواری در .

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان، پرسشنامه افکار خود آیند منفی و نرمافزارهای کامپیوتری . 2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر . بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیرمنطقی در نوجوانان بزهکار و عادی. فصلنامه . پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر معتاد.

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ناگویی . - روانشناسی معاصر

راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻫﯿﺠﺎن و. ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و. اﻓـﺮاد. ﻏﯿـﺮ. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻮد . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، . ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. ﻣﺴﻮول. : اروﻣﯿﻪ، ﺧﯿﺎﺑﺎن واﻟﻔﺠﺮ. 2. ، داﻧﺸﮑﺪه. ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ . ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ... ﺮاﺑﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﺸﺎن. ددا. ﮐﻪ. ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان.

بررسی و مقایسه نقش سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم هیجان در .

. راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی مشکلات رفتاری هیجانی نوجوانان شبه خانواده و غیر شبه خانواده. فرشته پورمحسني كلوري, سید عادل ایرانی کلور, مریم طهرانی زاده . سبک دلبستگی- راهبردهای تنظیم شناختی هیجان- مشکلات رفتاری هیجانی- نوجوانان- . مجله روان‌شناسی بالینی، 3 (7)، 47-25. . Child Development, 81(2), 435–456.

نقش پیش‌بینی‌کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در .

كنندگي دشواري در تنظيم هي ان و تحمل پريشاني در اعتياد پ يري . استاديار گروه روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس، .. باره از غير ساخته شده است و شهامل. 41 . ج پژوهشي كه براي بررسي اعتبار و روايي اين مقياس در ايهران بها دو ... هاي عادي و باليني،.

ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد و ﻋﺎدي ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻘﺎ

27 آوريل 2012 . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻋـﺎدي در ﻣﺘﻐﻴـﺮ. ﻫـﺎي. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ رﺷﺪ . mahmadi_1362yahoo . 2. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن .3. دﻛﺘﺮاي روان . ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم. ﻫـﺎي دﻓـﺎﻋﻲ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪه ﺧﻮدﻛـﺎري ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي .. م ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺎداﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري. ﻫـﺎي. رواﻧﻲ.

The comparison of patients suffering from coronary thrombosis with .

مقايسه طرح واره. های ناسازگار اوليه و راهبردهای تنظيم شناختی هيجان در بيماران . 2. گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی. ، دانشگاه. آزاد اسالمی کرج. ،. کرج.

دسته بندی موضوعی مقالات ISI سایر موضوعات روانشناسی

خودبینی یا عزت نفس، اصطلاحی در روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا . تقریباً همه‌ ما «طرد شدگی» را یک‌ یا دو بار تجربه‌ کرده‌ایم‌ اما بسیاری‌ از ما ماهیت‌ و یا . می دهد رفتارهای غذایی اش را تنظیم کرده و خود را با یک برنامه مناسب غذایی منطبق کند. . که در آن باید تمام کارها را به شیوه‌ای وسواسی کامل انجام داد و غیر از آن مورد قبول ن .

روان شناسی دو غیر عادی تنظیم,

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت - مقالات آماده انتشار

فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت (HPJ) - مقالات آماده انتشار . دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 5-17 . مقایسه ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی . مقایسه باورهای غیر منطقی، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به سردردهای.

دستور العمل تنظيم و تايپ پايان نامه كارشناسي ارشد - دانشگاه آزاد .

يکی از اهداف ارائه پايان نامه يا رساله، آشنايی دانشجويان با نحوه نگارش و تنظيم مطالب يک موضوع علمی پژوهشی است این راهنما به ... مجله روان شناسی، 22: 133-115. ... ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺪرﺟﺎت روي ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آرم داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﭼﭗ و راﺳﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً در وﺳﻂ ﻗﺮار گیرد.

روان شناسی دو غیر عادی تنظیم,

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله ای در دانشجویان .

25 فوریه 2017 . هم چنین بین افراد ورزشکار نخبه و عادی، در سبک مقابله تکلیف مدار و . دو راهبرد مقابله اي عمومي وجود دارد که فرد هنگام مواجه با مشکلات از آن ها استفاده مي کند . نسبت به غیر ورزشکاران در میزان هوش هیجانی و مؤلفه های آن تنظیم هیجان و . علی رغم اهمیت مهارت های روانی همچون راهبردهای تنظیم شناختی-هیجان در حوزه روانشناسی.

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم . - govaresh

و پرسشنامه تنظیم 1نفر از افراد عادی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های پژوهش به وسیله . بین دو گروه از لحاظ سبک های تنظیم شناختی هیجان تفاوتی مشاهده نشد. . افراد عادی. استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران 1 ... پژوهش حاضر به گونه غیر مس تقیم با نتایج پژوهش های سایوو )4( مبنی.

مقایسۀ تنظیم هیجان، میان افراد دارای سوء مصرف مواد و عادی

دریافت مقاله: 1392/7/20 تصویب نهایی: 1393/2/14 □ . مجله روانشناسی 74 / مقایسۀ تنظیم هیجان ها، میان افراد دارای سوء مصرف موتد و عادی. / 138. 138 /. مقدمه ○ .. کاهش راهبردهای غیر انطباقی، می توان از تبدیل راهبردهای غیر انطباقی به سبک های تثبیت.

مرکز مشاوره زندگی (مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی) > مشاوره و .

عضو کمسيون تخصصي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران .. بررسي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر اساس ابعاد رواننژندگرايي و برون‌گرايي. .. تاثير القاي تجارب هيجاني در قضاوت اخلاقي شخصي و غير شخصي با توجه به .. در افراد تيزهوش و عادي، اولين همايش ملي استعدادهاي درخشان، دانشگاه شيراز، 1-2 آبان ماه 1381.

انصاري نژاد نام خانوادگي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

،خارجي غير. ISI . اﺻﻼح وﺗرﺑﯾت وﮔروه ﻋﺎدي. ﻓﺻﻟﻧﺎﻣﮫ . روان ﺷﻧﺎﺳﻲ. ﻧﯾروھﺎي. ﻧظﺎﻣﻲ. ﻣﻟﯽ. داﻧﺷﮕﺎه. ﻋﻟوم. ﭘزﺷﮐﻲ. ﺑﻘﯾﮫ هللا. ١٣٧٨ .2. ﺑررﺳﻲ وﺿﻌﯾت زﯾﺳﺗﻲ،ﺷﻧﺎﺧﺗﻲ . ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎى ﺗﻧظﯾم ھﯾﺟﺎﻧﯽ در.

دکتر علیرضا مرادی - پژوهشکده علوم شناختی

آدرس کرج: ميدان دانشگاه، دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی، گروه روان شناسی بالينی .. with normal people. International Journal of Behavioral Science. 10(2). 49-54 ... اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی در کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم . به اختلال وسواس اجبار با اختلال استرس پس از سانحه در حافظه کلامی و غیر کلامی.

Pre:استفاده کوچک سنگ شکن فکی قابل حمل
Next:سنگ شکن و ماشین آلات پونا